Πρόγραμμα ειδίκευσης στη Θεραπεία Ζεύγους

Φέτος το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Θεραπεία Ζεύγους θα πραγματοποιείται με συχνότητα μία (1) φορά το μήνα, Παρασκευή 09.30-16.30 (7 ώρες), από Οκτώβριο έως και Ιούλιο (10 μήνες). Έναρξη Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018
Διαβάστε τον Οδηγό Σπουδών
http://logopsychis.gr/Portals/22/elena%20content/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%CE%96%CE%95%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%202018-2019.pdf

Σχόλια